เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวศิรินภา นิลวงศ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) รก. ผู้อำนวยกองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
Responsive image
ว่าง
ผอ.สถานศึกษา
Responsive image
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวสายชล อันฑะชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นางเกษแก้ว อินทรโสภา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวฐาณิญา จันธง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวบรรจง งามเฉลียว
ครู คศ. 1
Responsive image
นางเรืองรอง สายพรรณ์
ครู คศ. 1
Responsive image
นางสาวพิศมัย รุ่งสว่าง
ครู คศ. 1
Responsive image
นางศิรินภา มณฑาพงษ์
ครู คศ.1
Responsive image
นางยุพดี สัมฤทธิ์วงษ์
ครู คศ.1
Responsive image
นางสาวธัญลักษณ์ วงศ์รัตนเพชร
ครู คศ.1
Responsive image
นางราตรี ทองโทน
ครู คศ.1
Responsive image
นางสาวพัชรา ด้วงประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
Responsive image
นางอัญชลี พึ่งกลั่น
ครูผู้ช่วย
Responsive image
นางสาวปัทมภรณ์ พูลสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายเอกชัย ภูมิศร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางณัฐ บุญชู
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวยุพิน นาคะโนทค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
Responsive image
นางสาวสุพิชา เมืองช้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวกนกวรรณ เมืองงาม
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางหฤทัย ตั๋วทอง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายเสน่ห์ ปราสัย
ภารโรง
Responsive image
นายบุญช่วย แก้วสมนึก
ภารโรง
Responsive image
นางสาวกาญจนา เยียวรัมย์
คนครัว
Responsive image
นายวสันต์ มิ่งอั๋น
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวจินตนา งามเฉลียว
คนงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th