เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายเสรี พันธ์เจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
Responsive image
Responsive image
นายสุพัฒน์ ยิ่งเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
นายจารุวิทย์ โดยอาษา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(นักบริหารทั่วไประดับต้น)
Responsive image
นายชัยณรงค์ แก้วมณี
นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นายภัทรพล ธรรมภัทรเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางชนันธร แก้วมณี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวสโรชา พลายละหาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Responsive image
น.ส.พิไลวรรณ แก้วประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางคนึงนุช ซองรัมย์
ผู้ช่วยบุคลากร
Responsive image
น.ส.ธีรารัตน์ สีดา
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
Responsive image
นางสาว พรปวีณ์ สัมฤทธิ์วงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางสาวบุญวีย์ ประเสริฐผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายกฤษดา เริงกิจจา
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายวรรชัย ศิริการ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายปัญญา เภาจี๋
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายพีรเดช บุญชุ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
-ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายอนุชา บุญยงค์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายชนะพล นพจำรูญศรี
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางทับทิม เฮงฮะ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายบุญช่วย แก้วสมนึก
ภารโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
www.maenamkoo.go.th