ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายเสรี พันธ์เจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสุพัฒน์ ยิ่งเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายนคร นันทิ
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
นางสาววรกาณจน์ วิชยาธรรมสรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
Responsive image
นายไทพัทธ์ วัชรอธิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารทั่วไประดับต้น)
Responsive image
นางสาวขนิษฐา วินทะไชย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Responsive image
นายภัทรพล ธรรมภัทรเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายจักรกฤษณ์ วายลม
นิติกร ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวฉัตฌนก จันทร์แสง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Responsive image
นายณัฐวัศ วงษาไฮ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
Responsive image
น.ส.ธีรารัตน์ สีดา
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
Responsive image
นางสาวชญาภา แก้วประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางคนึงนุช ซองรัมย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวสโรชา พลายละหาร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวบุญวีย์ ประเสริฐผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวธัญญชนก เทียนนา
ผู้ช่วยนิติกร
Responsive image
นางสาวพรปวีณ์ สัมฤทธิ์วงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางลภัสรินทร์ วงค์ไพศาล
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายพงศธร ชูศรี
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายวรรชัย ศิริการ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายทองดี เกิดเรียน
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายธีระพงษ์ วงศ์ไพศาล
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายพิษณุ วรรคำ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายอนุชา บุญยงค์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
Responsive image
นายอัครชัย บางเขียว
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นางสาวชนัญชิดา รุ่งเรือง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายนราธิป ปฏิบัติธรรม
พนักงานขับรถยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th