ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.ย. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ รายงานผล โครงการฝึกอบรมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรม เสริมพลังครอบครัวอบอุ่น มีความรัก สามัคคี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
21 ก.ย. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 21 ก.ย.63 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์
10 ก.ย. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตอนที่ 11 ห้ามผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ
21 ส.ค. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตอนที่ 10 "ห้ามผู้บริหารและรองผู้บริหารเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นฯ
13 ก.ค. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตอนที่ 9 ห้ามผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่นเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
13 มิ.ย. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตอนที่ 8 ห้ามผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่นคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ
10 มิ.ย. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
10 มิ.ย. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
10 มิ.ย. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
09 มิ.ย. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ รายงานผลโครงการปลูกจิตสำนึกรับบ้านเกิด กิจกรรมจิตอาสา (เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์) ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th