ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรการเรียนรู้
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 มิ.ย. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
11 มิ.ย. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ แผนอัตตากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.2563
10 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประเมินครอบครัวสมาชิศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่น้ำคู้
10 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑ พ ย ๕๘ บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่น้ำคู้ กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
10 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๖ ต ค ๕๘ ขออนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
10 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๖ พ ย ๕๘ รับสมัครสมาชิกศูนย์พัฒาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่น้ำคู้
10 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ทะเบียนประวัติสมาชิก ศูนย์พัฒนาครอบครับในชุมชนตำบลแม่น้ำคู้ ปี2559
10 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๙ พ ย ๕๘ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการส่งเสริมการดำเนินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
10 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๑ ก พ ๕๙ รายงานการรับ-มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
10 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๗ ก พ ๕๙ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครื่อข่ายประเมินครอบครัวโครงการส่งเสริมการดำเนินการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th