เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
กองการศึกษา
๑๖ พ ย๕๘ รับสมัครสมาชิกศูนย์พัฒาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่น้ำคู้
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ป้ายประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ป้ายประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียบผู้พิการ
สิทธิมนุษยชนสตรี
สิทธิประโยชน์ผู้พิการ
บันทึกขอยื่นบัญชี เพื่อรับโอนเงินเบี้ยยังชีพของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินความพิการ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติาชการการเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ ศ ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙
แผนยุทธศาสตร์การพัมนาการศึกษา (พ ศ ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th