เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานธุรการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานพัสดุ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานวิทยาสาสตร์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั้วไป สายงานปฏิบัติงานสุขาภิบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิชาการเกษตร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น สายงานบริหารงานทั่วไป
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิชาการเงินและบัญชี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น สายงานบริหารงานสวัสดิการสังคม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น สายงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มการร้องทุกข์ กรณีที่ผู้ไม่ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องทุกข์-ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
ประกาศคู่มือการแต่งกายเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
แผนผังแสดขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
แผนผังแสดงขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศคู่มือการปฏิบัติของการงานเจ้าหน้าที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)พ ศ ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓)พ ศ ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th