ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายรับรายจ่าย
 
บัญชีแสดงรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ 
อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง
รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง สูง/ต่ำ คิดเป็น  
ร้อยละ  
1.งบกลาง          
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         695,842.00           310,785.00           385,057.00          44.66     
1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์         180,000.00           151,500.00            28,500.00          84.17     
1.3 เงินสำรองจ่าย         130,067.00            17,920.00           112,147.00          13.78     
1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน         245,000.00                      -             245,000.00              -       
1.5 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ฯ         486,723.00           486,723.00                      -          100.00     
รวมงบกลาง      1,737,632.00          966,928.00          770,704.00          55.65     
2.งบบุคลากร          
2.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง      2,146,680.00         1,967,790.00           178,890.00        100.00     
2.2 เงินเดือนฝ่ายประจำ     14,952,436.00       11,877,031.62         3,075,404.38          79.43     
   รวมงบบุคลากร    17,099,116.00      13,844,821.62        3,254,294.38          80.97     
3.งบดำเนินการ          
3.1 ค่าตอบแทน      3,227,653.00           410,887.00         2,816,766.00          12.73     
3.2 ค่าใช้สอย     10,107,168.00         7,036,266.03         3,070,901.97          69.62     
3.3 ค่าวัสดุ      7,178,786.00         4,923,143.24         2,255,642.76          68.58     
3.4 ค่าสาธารณูปโภค      1,591,000.00         1,310,507.42           280,492.58          82.37     
   รวมงบดำเนินการ    22,104,607.00      13,680,803.69        8,423,803.31          61.89     
4.งบลงทุน          
4.1 ค่าครุภัณฑ์      3,475,600.00         3,402,812.80            72,787.20          97.91     
4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     11,839,000.00       10,766,200.00         1,072,800.00          90.94     
   รวมงบลงทุน    15,314,600.00      14,169,012.80        1,145,587.20          92.52     
5.งบรายจ่ายอื่น          
5.1 รายจ่ายอื่น          30,000.00                      -              30,000.00              -       
   รวมงบรายจ่ายอื่น          30,000.00                      -              30,000.00              -       
6.งบเงินอุดหนุน          
6.1 เงินอุดหนุน      4,432,000.00         3,982,593.37           449,406.63          89.86     
   รวมงบเงินอุดหนุน      4,432,000.00        3,982,593.37          449,406.63          89.86     
   รวมรายจ่ายตามงบประมาณ    60,717,955.00      46,644,159.48      14,073,795.52          76.82     
7.รายจ่ายพิเศษ          
7.1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ          697,695.00         
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์      11,705,840.00         
7.3 เงินสะสม        5,200,613.00         
รวมรายจ่ายพิเศษ     17,604,148.00         
รวมรายจ่ายทุกหมวด     64,248,307.48         


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th