เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายรับรายจ่าย
 
บัญชีแสดงรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ 
อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง
รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง สูง/ต่ำ คิดเป็น  
ร้อยละ  
1.งบกลาง          
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         695,842.00           310,785.00           385,057.00          44.66     
1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์         180,000.00           151,500.00            28,500.00          84.17     
1.3 เงินสำรองจ่าย         130,067.00            17,920.00           112,147.00          13.78     
1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน         245,000.00                      -             245,000.00              -       
1.5 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ฯ         486,723.00           486,723.00                      -          100.00     
รวมงบกลาง      1,737,632.00          966,928.00          770,704.00          55.65     
2.งบบุคลากร          
2.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง      2,146,680.00         1,967,790.00           178,890.00        100.00     
2.2 เงินเดือนฝ่ายประจำ     14,952,436.00       11,877,031.62         3,075,404.38          79.43     
   รวมงบบุคลากร    17,099,116.00      13,844,821.62        3,254,294.38          80.97     
3.งบดำเนินการ          
3.1 ค่าตอบแทน      3,227,653.00           410,887.00         2,816,766.00          12.73     
3.2 ค่าใช้สอย     10,107,168.00         7,036,266.03         3,070,901.97          69.62     
3.3 ค่าวัสดุ      7,178,786.00         4,923,143.24         2,255,642.76          68.58     
3.4 ค่าสาธารณูปโภค      1,591,000.00         1,310,507.42           280,492.58          82.37     
   รวมงบดำเนินการ    22,104,607.00      13,680,803.69        8,423,803.31          61.89     
4.งบลงทุน          
4.1 ค่าครุภัณฑ์      3,475,600.00         3,402,812.80            72,787.20          97.91     
4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     11,839,000.00       10,766,200.00         1,072,800.00          90.94     
   รวมงบลงทุน    15,314,600.00      14,169,012.80        1,145,587.20          92.52     
5.งบรายจ่ายอื่น          
5.1 รายจ่ายอื่น          30,000.00                      -              30,000.00              -       
   รวมงบรายจ่ายอื่น          30,000.00                      -              30,000.00              -       
6.งบเงินอุดหนุน          
6.1 เงินอุดหนุน      4,432,000.00         3,982,593.37           449,406.63          89.86     
   รวมงบเงินอุดหนุน      4,432,000.00        3,982,593.37          449,406.63          89.86     
   รวมรายจ่ายตามงบประมาณ    60,717,955.00      46,644,159.48      14,073,795.52          76.82     
7.รายจ่ายพิเศษ          
7.1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ          697,695.00         
7.2 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์      11,705,840.00         
7.3 เงินสะสม        5,200,613.00         
รวมรายจ่ายพิเศษ     17,604,148.00         
รวมรายจ่ายทุกหมวด     64,248,307.48         


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
www.maenamkoo.go.th