เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องให้ความสนใจ หากระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลแล้ว การพัฒนาในด้านอื่นๆ ก็คงยากลำบาก จึงกำหนดนโยบาย  ดังนี้
     1.1 สนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนและรางระบายน้ำ โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ การเสนอความคิดเห็น การวางแผน การปฏิบัติงาน ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการ  เพื่อให้ได้โครงการที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
     1.2 สนับสนุนการจัดสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร น้ำถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ฉะนั้นเราจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงไม่ให้ขาดแคลน  นอกจากนี้ต้องหาวิธีอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากที่สุดเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและมีกำลังความสามารถในการผลิตรองรับการขยายตัวของชุมชน ซึ่งสิ่งสำคัญต้องมีคุณภาพน้ำที่ดีเหมาะสมกับการใช้ในแต่ละประเภทด้วย
     1.3 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจราจร และเสริมสร้างวัฒนธรรมจราจร การขนส่ง และความปลอดภัยในการเดินทาง เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของตำบลแม่น้ำคู้ ทำให้มีระบบการขนส่งจราจรซึ่งอาจถือเป็นเส้นทางหลักที่รถบรรทุกใช้สำหรับการขนส่งสินค้า จากจังหวัดระยองไปยังจังหวัดอื่น ๆ และรถยนต์ส่วนตัวอื่นอีกเป็นจำนวนมากที่ผ่านมาในตำบล ซึ่งหากเราไม่มีการส่งเสริมระบบการจราจรที่ดีแล้วอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลได้ ดังนั้นเราจะกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุด้วยกลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
     1.4 ก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น จดจำภาพลักษณ์ของตำบลแม่น้ำคู้ได้ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากเรามีนโยบายในการพัฒนาตำบลแม่น้ำคู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดระยอง

2. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก  และกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนได้ง่าย ดังนั้นจึงขอกำหนดนโยบายในการบริหารดังนี้
     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ การศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สอดคล้องกับรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ และเป็นพื้นฐานสำคัญที่ประชาชนคาดหวังว่าบุตรหลานต้องได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถดูแลการศึกษาในระดับประถมศึกษาได้อย่างเต็มที่ แต่เรามุ่งมั่นจะทำในส่วนที่สามารถทำได้เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ส่วนการศึกษาในระดับปฐมวัย  จะพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ให้เอื้อประโยชน์ต่อเด็กและผู้ปกครองให้วางใจว่าสามารถดูแลบุตรหลานของเขาให้เป็นเสมือนหนึ่งบุตรหลานของตนเอง  
     2.2 อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับประชาชน ศิลปวัฒนธรรมถือเป็นสิ่งบ่งบอกลักษณะชุมชน และหากประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมแล้วจะสะท้อนออกมาเป็นรูปแบบศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชาวตำบลแม่น้ำคู้ จึงต้องมีการรวบรวมวัฒนธรรมที่สำคัญต่าง ๆ ให้ประชาชน เด็กเยาวชน นักเรียนนักศึกษา สามารถสืบค้นและเรียนรู้ได้ และมีกิจกรรมที่สืบทอดเพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมจริง ๆ อีกทั้งต้องสร้างสิ่งดึงดูดใจให้ประชาชนสนใจ โดยอาจจัดและรวบรวมอยู่ในรูปแบบพิพิธพันธ์ชุมชน

3.นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม ความกินดีอยู่ดีของประชาชนจะส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของตำบล จึงต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควบคู่กันไปด้วย  และที่ขาดไม่ได้สำหรับการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม คือความเอื้ออาทร ระหว่างผู้ที่มีมากกว่ากับผู้ที่มีน้อยกว่า ซึ่งมีนโยบายในการบริหารดังนี้ 
     3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงเราจะอยู่ในจังหวัดที่เน้นทางด้านอุตสาหกรรมแต่เราก็สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนกินอยู่อย่างพอเพียง ไม่ใช่หมายความว่าต้องกินอยู่พอเพียงเหมือนกันหมด พอเพียงคนจนกับคนรวยเป็นคนละแบบกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้กับทุกอาชีพ เพียงแต่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ และเรียนรู้ปรัชญานี้อย่างแท้จริง
     3.2 สนับสนุนกลุ่มอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับสมาชิกชุมชน ต้องแนะนำและส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบสินค้า บริการ ให้มีเอกลักษณ์หาไม่ได้ทั่วไป ไม่เน้นที่การอบรมให้ความรู้เพียงอย่างเดียว ต้องต่อยอดให้กับชุมชน ได้แก่การรวมกลุ่มผลิตสินค้า/บริการ การบริหารจัดการ การตลาด  และจัดให้ผู้ยากจนได้มีการประกอบอาชีพอย่างจริงจัง
     3.3 ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนโอกาสให้กับผู้ประสบภาวะยากลำบากและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ต้องประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานราชการต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุนโอกาส ให้เขาเหล่านั้นไม่เป็นภาระของครอบครัว บางครั้งอาจช่วยเหลือได้เพียงเล็กน้อย แต่ก็เป็นการแสดงว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขา ด้วยเหตุนี้จึงต้องจัดสรรเบี้ยยังชีพประเภทต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม โดยให้คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้แทนในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เข้ามาดูแล ตรวจสอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด  
     3.4 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนรวม ทุกวันนี้ตำบลของเรากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกือบเป็นสังคมเมืองย่อย ๆ ไปแล้ว และปัญหาสังคมหนึ่งที่ตามมาก็คือ ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย การชิงทรัพย์  การโจรกรรม ทั้งทรัพย์สินของประชาชนและของราชการ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลโดยเร็วที่สุด ภายใต้นโยบาย “แม่น้ำคู้มั่นคง”

4.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลภาวะสิ่งแวดล้อมมักมาควบคู่กับความเจริญทางอุตสาหกรรม ดังนั้นตำบลแม่น้ำคู้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับปัญหาดังกล่าว ปัญหานี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งมีนโยบายในการอนุรักษ์ แก้ไขและฟื้นฟู ดังต่อไปนี้
     4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การอนุรักษ์ ต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นหากสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย อาจจะมีการก่อตั้งชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบลเพื่อทำการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทราบอย่างใกล้ชิด อีกทั้งประสานความร่วมมือในการแก้ไข ตรวจสอบ ดูแล ปัญหามลพิษทางน้ำ ทางเสียง ทางอากาศ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ส่วนการฟื้นฟูต้องสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรในตำบลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล ไม่ให้เกิดความขาดแคลน  
     4.2 สนับสนุนชุมชนทำการเกษตรอินทรีย์ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน โดยส่งเสริมความรู้การใช้สารชีวภาพ การปลูกพืชหมุนเวียน การบำรุงรักษาดินด้วยวิธีต่าง ๆ พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงผลดีและผลเสีย  จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ในแต่ละหมู่บ้าน

5. นโยบายด้านสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ การไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ถือเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนปรารถนา ดังนั้น เราต้องหาแนวทางในการป้องกันและรักษาโรค การฟื้นฟูเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
     5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมด้านสาธารณสุข สุขภาพร่างกายมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพจิต หากประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว สุขภาพจิตก็จะดีตามไปด้วย และมีความสามารถในการประกอบอาชีพต่าง ๆ  อย่างเต็มกำลัง ดังนั้นจึงต้องพัฒนาสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนให้ครอบคลุมความต้องการในทุกพื้นที่ ทุกเพศ และทุกวัย พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการเล่นกีฬา สำหรับการป้องกันและรักษาโรค ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  และให้จัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนโดยประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในตำบล และ อสม.แต่ละหมู่บ้าน
     5.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันต้องยอมรับว่าปัญหายาเสพติดในตำบลของเรากลับมามีผลกระทบทางด้านลบต่อประชาชนในตำบลแม่น้ำคู้อีกครั้ง ซึ่งเป็นผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ทั้งของทางราชการและของประชาชน เราจึงต้องบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน สถานีตำรวจ สมาชิก อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมกันตรวจตราความสงบเรียบร้อยภายในตำบลเป็นประจำ ส่วนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ต้องช่วยกันดูแลสอดส่องหากพบว่ามีพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขหรือบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป

6. นโยบายการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ การเมืองถือเป็นเอกลักษณ์ของการปกครองท้องถิ่น ซึ่งต้องเป็นการเมืองการบริหารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความถูกต้องชอบธรรมตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมและเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อยด้วย
     6.1นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จได้ ดังนั้นการที่องค์กรมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายในแต่ละด้านก็จะง่ายขึ้น ซึ่งต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถ และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยอาศัยการงานเป็นทีม และกรมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งก็คือ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนั่นเอง ซึ่งบุคลากรของ อบต.ในที่นี้ประกอบด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
     6.2 นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหาร การพัฒนาต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งในด้านการบริหาร การวางแผน การเงินและการคลัง การติดตามประเมินผล ซึ่งต้องมีการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน 
     6.3 นโยบายการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ให้เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานถือเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากเรามีสถานที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ดี ก็ส่งผลถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้วย และให้สามารถรองรับภารกิจถ่ายโอนที่จะเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งต้องมีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ อาคารศูนย์ อปพร. และสภาพแวดล้อมโดยรวมของที่ทำการ อบต. ให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานและการบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่

7. นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดระยอง ซึ่งตำบลแม่น้ำคู้ มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีมาตรฐานได้ นั่นคือ อ่างเก็บน้ำดอกกราย และวิถีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจึงมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้
     7.1 ส่งเสริม และพัฒนาอ่างเก็บน้ำดอกกราย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้มาตรฐานของจังหวัดระยอง ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างประเทศ ให้เกิดความประทับใจ และกลับมาเยี่ยมเยือนอีก โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านงบประมาณที่จะสามารถสนับสนุนโครงการดังกล่าวได้ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  
     7.2 ส่งเสริม และอนุรักษ์วิถีการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้หมู่บ้านชุมชนอื่นนำไปปรับใช้ปฏิบัติให้เข้ากับชุมชนของตน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
www.maenamkoo.go.th