ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
Responsive image

นโยบายผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
                 
 1.นโยบายด้านโครงการสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1จัดระบบความเชื่อมโยง การคมนาคม  ไฟฟ้า และประปาให้สามารถเข้าถึงแหล่งที่พักอาศัย ได้อย่างคลอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เท่าเทียมและเป็นธรรม
1.2สนับสนุนการสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค ให้มีความมั่งคงสมบูรณ์และปลอดภัย
1.3 พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ การใช้ยานพาหนะในการสัญจรและการขนส่ง
1.4  จัดหา พัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรให้เพียงพอ

2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเกษตร
2.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนด้านระบบบริหารจัดการแบบเศรษฐกิจ พอเพียง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รู้จักใช้และอดออม” ซึ่งจะทำให้ครอบครัวอยู่ดี มีสุข
2.2 ส่งเสริมให้ความรู้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว
2.3  ส่งเสริมเพิ่มทักษะให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ
2.4 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
2.5 จัดตั้ง สนับสนุน ส่งเสริมกองทุนเพื่อการเกษตร

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
3.1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และขับเคลื่อนพัฒนาให้ เป็นเมืองน่าอยู่
3.2  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของชุมชน
3.4 ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.5 ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเหมาะสม
3.7 การป้องกัน  แก้ไข เพื่อมิให้ปัญหายาเสพติดมาแพร่ระบาดในท้องถิ่นโดยใช้มาตรการ การแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการรณรงค์ชักจูงผู้ติด ผู้เสพ ให้เข้ารับการบำบัด ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพกาย สุขภาพจิตรให้กับประชาชนที่ติดสารเสพติดชนิดต่างๆ

 
4. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุ่นกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันทั้งในระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย
4.2 ส่งเสริมทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยให้มีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลต่อไป
4.3  ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนในตำบลแม่น้ำคู้ มีความรู้ในด้าน เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร

5.นโยบายด้านการพัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
5.1 อนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับประชาชน
5.2ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ ประจำท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์

6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุข ให้บริการและเฝ้าระวังสุขภาพพลานามัยของระชาชนเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดี พร้อมทั้งป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
6.2ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายทุกครัวเรือนมีกรแข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อเป็นกรรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง
6.3 ส่งเสริมให้มีการตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

7. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
7.1 มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพความคุ้มค่า และการมีส่วนรวม
7.2 พัฒนาระบบงานสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานบริการประชาชนรวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
7.3ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์กับการทำงาน
7.4 การบริหารงานด้านหลักการบริหารจัดการ

8. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 สร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.2 ปรับปรุงระบบกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.3 รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th