ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  (พ.ศ. 2561-2564)
 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
1. ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมด้านสาธารณสุข
2.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.สนับสนุนหลักระบบประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
4.พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
5.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
    ส่วนรวม
6.พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.ดูแล ช่วยเหลือ  และสนับสนุนโอกาสให้กับผู้ประสบภาวะ
    ยากลำบากและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
8.สร้างงาน  สร้างอาชีพ  และรายได้ให้กับสมาชิกชุมชน
9.ส่งเสริมให้ความรู้  และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนตาม
    แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 
 
 
 
1.พัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการ
2.สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา
3.อนุรักษ์  เผยแพร่  และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชน
4.ปลูกฝังค่านิยม  จริยธรรม  และคุณธรรมให้กับประชาชน
5.สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา  และประเพณีสำคัญทาง
   ศาสนา
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การจราจร  ขนส่งสาธารณูปโภค  และการผังเมือง
 
 
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนและรางระบายน้ำ
2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้บริการประชาชน
3.จัดสร้าง  และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
    การเกษตร
4.พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจราจร
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
1.เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสีย
2.สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. ด้านการท่องเที่ยว
 
1.ประสาน  และสนับสนุน  การปรับปรุง  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
    ธรรมชาติให้ได้มาตรฐาน
2.พัฒนาและสนับสนุน  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
6. ด้านการบริหารจัดการ
 
 
 
 
 
 
1.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการบริหาร
    อย่างต่อเนื่อง
3.พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตาม
    หลักธรรมาภิบาล
4.พัฒนาข้าราชการ  และลูกจ้างให้รักษาวินัย  มีจริยธรรม  และ
    จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
5.พัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างให้มีความรู้ความสามารถ
    อย่างรอบด้าน
6.จัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
7.ปรับปรุง  และพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมภายในและ
    ภายนอกให้เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน
7. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
1.การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด
2.การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
3.การบริหารจัดการแบบบูรณาการ   

  1. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้
                   1.1 ส่งเสริมสนับสนุน อาคาร สถานที่ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
                   1.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน และภูมิปัญญาที่มีความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมของชุมชน
  1.          1.3 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ
             1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
             1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสังคม
             1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
                   2.1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
                   2.2 สนับสนุนให้มีการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม
                   2.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความชำนาญ เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
                   2.4 ฟื้นฟูภาพลักษณ์ เสริมสร้างการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
                   2.5 ส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
                   3.1 สนับสนุนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและ
สนับสนุนการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
                    3.2 เสริมสร้างทัศนคติ พฤติกรรมและขีดความสามาถ ระบบการเรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    3.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึก ความรู้ ความ    เข้าใจ สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน
                    3.4 ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการการป้องกันการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาตามผังเมืองรวมโดยบูรณาการจากทุกภาคส่วน
                    3.5 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตรายจากต้นทาง รวมทั้งมีระบบการจัดการที่ถูกต้อง

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ดีมีสุข
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้
                   4.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
                   4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                   4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                   4.4 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรและประชาชนทุกระดับ
                   4.5 สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และการสืบค้นข้อมูล
                   4.6 จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกล ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้
                   5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน ระบบระบายน้ำ สะพาน
                   5.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
                   5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบกักเก็บน้ำ ขุดลอก คู คลอง อ่างเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร

                   5.4 ศึกษาและพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนบริหารจัดการน้ำ
                   5.5 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน
                   5.6 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง พัฒนาสถานีขนส่ง ศาลาที่พัก จัดพักรอรถของผู้โดยสาร

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
                   6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านชุมชน สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแลบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
                   6.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้
                   6.3 สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
                   6.4 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ ตลาดกลาง เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ
                   6.5 ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
                   6.6 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/แนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์ (Vision)
     “เมืองแห่งความสมดุล เพื่อชีวิตพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
                   1.พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคุมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องที่ยว
                   2.ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอก
                   3.เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
                   4.พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
                   5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ
                   6.พัฒนาจังหวัดระยองด้าน การค้าการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการเพื่อรองรับภูมิภาคอาเซียนบนฐานปัญญานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          เป้าประสงค์รวม
                   1.สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยวและภาคพาณิชยกรรม
                   2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางสังคม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
                   3.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยกรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ประโยชน์สูงสุดพร้อมการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
                   4.เตรียมความพร้อมของจังหวัดระยองเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยตอบสนองความต้องกการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโต ควบคู่กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และสนับสนุนการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนของทุกภาคส่วน
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำเภอปลวกแดง

วิสัยทัศน์ (Vision)
ประชาชนมีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดี  ภายใต้คำขวัญ “สังคมเกษตรกรและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีเอกภาพ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)
                   1.พัฒนาอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษ
     2.เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและให้เข้าถึงในทุกพื้นที่
     3.พัฒนาการเกษตรเพื่อให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมทางการเกษตร       
     4.พัฒนาด้านฝีมือแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่
                   5.เสริมสร้างให้มีศูนย์พาณิชยกรรม/ศูนย์การศึกษาวิชาชีพ/ศูนย์การรักษาพยาบาล/ศูนย์ที่อยู่อาศัยภายใต้เงื่อนไขการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     6.เสริมสร้างวัฒนธรรมและประเพณีให้ประชาชนมีความสามัคคี  มีเอกภาพ
     7.สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง
     8.ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขของภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
     9.เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
   10.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  สามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ ตามระเบียบและกฎหมายได้

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th