เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ คือ สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
“แม่น้ำคู้จะเป็นตำบลที่พัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ คือ สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยต้องทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ ต้องทราบสถานภาพ โดยใช้การ SWOT ต้องทราบวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมาย เพื่อนำมาตอบคำถามว่า ท้องถิ่นต้องทำอะไรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
1. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
3. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ
5. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
www.maenamkoo.go.th