ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.การสาธารณสุข
       1.1 สถานีอนามัย 2 แห่ง    
          - สถานีอนามัยบ้านแม่น้ำคู้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่น้ำคู้
          - สถานีอนามัยบ้านดอกกราย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้   
     1.2 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
          - บริเวณตลาดแม่น้ำคู้ ถนนสาย 3191
     1.3 สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
          - บริเวณตลาดแม่น้ำคู้  ถนนสาย 3191

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2.1แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย
          - ลำน้ำ ลำห้วย คลอง 5 สาย
          1.ห้วยดอกกราย
          2.ห้วยจำพัง
          3.คลองน้อย
          4.คลองควายขุดบ่อ
          5.คลองหลังบล็อก หมู่ 6
     2.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย
     - ฝายน้ำล้นสาธารณะ 6 แห่ง
          1.ฝายน้ำล้น ซอย2
          2.ฝายน้ำล้น ซอย3
          3.ฝายน้ำล้น ซอย4
          4.ฝายน้ำล้น มข.
          5.ฝายน้ำล้น ซอย1
          6.ฝายน้ำล้น

     - สระน้ำสาธารณะ 7 แห่ง

          1.สระน้ำ
          2.สระน้ำ
          3.สระน้ำ ซอย3
          4.สระน้ำ ซอย2
          5.สระน้ำ ผัง1
          6.สระน้ำ ผัง1
          7.สระน้ำ

      - ระบบประปา 14 แห่ง
          5.ระบบประปาหมู่บ้านรพช.        
          11.ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน
          12.ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพักครู
          13.ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน
          14.ระบบประปาหมู่บ้าน

     - ฝายน้ำล้น 3 แห่ง

     - บ่อบาดาล 11 แห่ง

     - อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
          1.อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
          2.อ่างเก็บน้ำดอกกราย
หมู่ 3
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 7


หมู่ 2 (รพช.)
หมู่ 7
หมู่ 3
หมู่ 3
หมู่ 3 (ฝั่งซ้าย)
หมู่ 3 (ฝั่งขวา)
หมู่ 6หมู่ 2
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 7
หมู่ 7 
ปริมาณเก็บกักน้ำ 6,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 9,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 9,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 2,250 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ     -    ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ     -    ลูกบาศก์เมตร


ปริมาณเก็บกักน้ำ 25,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 41,400 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 3,600 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 43,200 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 120,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 78,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 18,000 ลูกบาศก์เมตรปริมาณเก็บกักน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บกักน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร 

     กรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างเขื่อนปิดกั้นคลองดอกกรายที่บริเวณบ้านดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 26.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร ความจุอ่างประมาณ 71.4 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 5,625 ไร่ ค่าก่อสร้างตัวเขื่อนพร้อมอาคารประกอบทั้งหมด 78.5 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดอกกราย เพื่อช่วยส่งน้ำ ให้กับพื้นที่เพาะปลูก ในเขตโครงการชลประทานบ้านค่าย และโครงการบรรเทาอุทกภัยระยอง รวมพื้นที่ 50,000 ไร่ ประชาชนสามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำอุปโภคตลอดปี นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การคมนาคม
     ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3191 หรือถนนมาบข่า - ปลวกแดง จากกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ผ่านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ เข้าอำเภอปลวกแดง สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง 4 ช่องทางจราจรตลอดสาย
     ถนนสาย แม่น้ำคู้-วัดไร่ จากบริเวณสี่แยกหน้าวัดสิทธิสามัคคี ถนนสาย 3191 หมู่ที่ 5 ไปทางทิศตะวันออก ผ่าน หมู่ที่ 1 ต่อไปยังหมู่ที่ 2 ตำบลแม่น้ำคู้ และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องทางจราจรตลอดสาย
     ถนนสาย 22 หรือ ถนนวังประดู่ - มาบเตย จากบริเวณสี่แยกหน้าวัดสิทธิสามัคคี ถนนสาย 3191 หมู่ที่ 5 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ต่อไปยังตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง และคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องทางจราจร เข้าตำบลมาบยางพรเป็นถนนลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้านทางหลัก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนลูกรัง พาหนะที่นิยมใช้ คือ รถยนต์กระบะและรถจักรยานยนต์ 
     การติดต่อกับอำเภอปลวกแดงใช้ถนนสาย 3191 ระยะทาง 12 กิโลเมตร การติดต่อกับจังหวัดระยองใช้ถนนสาย3191 และถนนสุขุมวิท ระยะทาง 40 กิโลเมตร รถโดยสารประจำทางมี 1 สาย คือ สายปลวกแดง - ระยอง

การโทรคมนาคม
     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ย่อย) 1 แห่ง

การสาธารณูปโภค
     ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ 7 หมู่

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ศูนย์ อปพร.อบต.แม่น้ำคู้ 1 แห่ง มีที่ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้อำนวยการศูนย์โดยตำแหน่ง และมีสมาชิก อปพร.จำนวน 103 นาย และมีแผนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการเพิ่มจำนวน สมาชิก อปพร. ให้ได้สัดส่วน 2% ของจำนวนประชากรในตำบล
     สถานีดับเพลิง 1 แห่ง อยู่ในรูปแบบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีพนักงานดับเพลิงที่เป็นพนักงาน อบต. จำนวน 4 คน และพนักงานขับรถดับเพลิง 1 คน และรถบรรทุกน้ำ 1 คัน พร้อมด้วยกำลัง สมาชิก อปพร. ที่ได้รับการฝึกซ้อมในการดับเพลิงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
     ป้อมตำรวจ 1 แห่ง มีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดแม่น้ำคู้ ริมถนนสาย 3191 หน้าโรงเรียนนิคมฯ 8 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง ประจำอยู่ทุกวัน และมีชุดปฏิบัติการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย โดยอาสาสมัครตำรวจชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th