ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
  ระบบเศรษฐกิจ
                   1. การเกษตร
                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ปลูกสับปะรด  ปลูกยางพารา  ปลูกมันสำปะหลัง  ปลูกปาล์มน้ำมัน  การประมงน้ำจืด  เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ
                   2. การประมง
                   ประชากรในตำบลแม่น้ำคู้ ไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมง
                   3. การปศุสัตว์
                   ประชากรในตำบลแม่น้ำคู้ ไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปศุสัตว์
                   4 การบริการ
     -  ดอกกรายเลคไซด์รีสอร์ท  เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน  ประกอบด้วย
สวนพักผ่อน และ กีฬา ประเภทต่างๆ  ทั้งทางน้ำ  ทางบก  และอากาศ  เช่น การขับเครื่องบินเล็ก  เครื่องร่อน  ขี่ม้า  จักรยานภูเขา  วินด์เซิร์ฟ  เรือใบและเรือพาย
                   -  ร้านอาหารริมอ่างดอกกราย  มีมากมายหลายร้าน  จำหน่ายอาหารพื้นบ้านรสชาติอร่อย  บรรยากาศสบาย ๆ ริมอ่าง  พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ จัดตั้งโดยภาคเอกชน
                   5 การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ได้แก่
-  อ่างเก็บน้ำดอกกรายมีจุดชมวิว  ดูพระอาทิตย์ตก  ซึ่งอยู่ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  (พืชสวน)  มีการวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าและเย็นบริเวณสันอ่างเก็บน้ำซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการออกกำลังกายอย่างยิ่ง  นอกจากนี้  ทางองค์การบริหารส่วนตำบล  ยังร่วมกับสำนักงานชลประทานจังหวัดระยอง  จัดกิจกรรมการแข่งขันตกปลา  โดยแบ่งเป็นประเภทปลากินพืช  และปลากินเนื้อ  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก  และการจัดประเพณีวันลอยกระทงเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้บริเวณริมอ่างเก็บน้ำดอกกราย  ยังมีร้านขายอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิด  ซึ่งได้รับความนิยมจากนักชิมอาหาร  และชมบรรยากาศ  จากหลายสถานที่  มีเรือถีบ  เรือพาย  วินด์เซิร์ฟ  สำหรับบริการนักท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกรายเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาปลวกแดง  ตามพระราชดำริ  ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  1,200  ไร่  ภายใต้แนวพระราชดำริ  คือ
1)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเกษตร  โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์  และการประมง  เพื่อบำรุงพันธุ์  และขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่เกษตรกร
2)  ศูนย์ฝึกอบรมราษฎรด้านการประกอบอาชีพ  โดยมีการจัดแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง  ทำการปลูกบ้านพักอาศัยแบบชาวบ้าน  และให้ดำเนินการเลี้ยงสัตว์  ปลูกผักสวนครัว  และดำเนินธุรกิจแบบ สหกรณ์  โดยมีการหมุนเวียนราษฎรเข้าไปอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
3)  เป็นศูนย์กลางสำหรับส่งเสริมการปศุสัตว์  ดำเนินการแบบให้ราษฎรได้ยืมพันธุ์  ไปผสมพันธุ์  หรือเลี้ยงสัตว์  แล้วส่งลูกคืนหรือขายให้ราษฎรนำไปเลี้ยง
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง  นอกจากนี้ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกรายและศูนย์ฯข้างเคียงเพื่อจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นระบบได้มาตรฐาน
-  อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล  มีส่วนที่เป็นพื้นที่ของตำบลแม่น้ำคู้บางส่วน  มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  มีสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิด  และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดหลายชนิด
     -  ดอกกรายเลคไซด์รีสอร์ท  เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน  ประกอบด้วย
สวนพักผ่อน และ กีฬา ประเภทต่างๆ  ทั้งทางน้ำ  ทางบก  และอากาศ  เช่น การขับเครื่องบินเล็ก  เครื่องร่อน  ขี่ม้า  จักรยานภูเขา  วินด์เซิร์ฟ  เรือใบและเรือพาย
                   -  ร้านอาหารริมอ่างดอกกราย  มีมากมายหลายร้าน  จำหน่ายอาหารพื้นบ้านรสชาติอร่อย  บรรยากาศสบาย ๆ ริมอ่าง  พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ จัดตั้งโดยภาคเอกชน
                   6. อุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
                   ตำบลแม่น้ำคู้มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่ จำนวน 36 แห่ง
ลำดับที่ รายชื่อผู้ประกอบการ ที่ตั้ง
1 บริษัท มาสเตอร์โกลฟ อินดัสตรี จำกัด ม.1 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
2 บริษัท อิลจิน  อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
3 บริษัท มูนซุง อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
4 บริษัท เฮือง ซุง อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
5 บริษัท ยัง อิน เทค จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
6 บริษัท ที.เค.อินเตอร์ คอนส์ แอนด์ บิลด์ จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
7 บริษัท อัล เมทัล จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
8 บริษัท ทอรัส เอส ดี จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
9 บริษัท ดองจิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
10 บริษัท เค วาย วี ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
11 บริษัท เอส .ดี .จี. (เอส ดี โกลเบิล) จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
12 บริษัท เคียง ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
13 บริษัท รอส เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ม.3 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
14 บริษัท วาย เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ม.4 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
15 บริษัท ซินซ วิน ไทย จำกัด ม.4 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
16 บริษัท ดักส์ ซูง จำกัด ม.4 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
17 บริษัม อึน ซุง อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ม.4 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
18 บริษัท  เจสโก้ (ไทย) จำกัด ม.4 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณเอ็ม  พาเลท ม.4 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
20 บริษัท เซอิล สตีล จำกัด ม.4 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
21 บริษัท ไอดีล พลาสติก อีโวลูชั่น จำกัด ม.4 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
22 บริษัท คอสมอส เทค จำกัด ม.4 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
23 บริษัท ไทยยูนิต แบริ่ง มอร์เตอร์ จำกัด ม.5 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
24 บริษัท สยาม ที เค เอ็ม,038-637573-4 จำกัด ม.5 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
25 บริษัท ไทย ไวร์ อินดัสทรี (ระยอง) จำกัด ม.5 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
26 บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จก.(มหาชน) จำกัด ม.5 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
27 บริษัท ไทยแม็กซ์ พลาสติก จำกัด ม.5 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
28 บริษัท  ไทย ฮิราโอะ  จำกัด ม.5 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
29 บริษัท เอสเฟรม เอ็นจิเนียริ่ง จำกั ม.5 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
30 บริษัท แฟมิลี่ ทรี ฟู้ดส์ จำกัด ม.5 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
31 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ม.5 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
32 บริษัท คอมแพ็ค รีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด ม.6 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
33 บจก.อีสเทิร์น โพลีแพ็ค ม.6 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
34 บริษัท หัวไท่ อินดัสตรี จำกัด ม.6 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
35 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลวกแดง อินดัสทรี ม.7 ตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
36 บริษัท ซุน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ม.1 ตำบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 
 
               7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                   -กลุ่มจักรสาน                                          1        กลุ่ม
                   -กลุ่มออมทรัพย์                                       1        กลุ่ม
                   -กลุ่มเพาะเห็ด                                         1        กลุ่ม
               8.แรงงาน
                  ประชากรของตำบลแม่นำคู้ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
                   1. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
หมู่ที่ หมู่บ้าน หลังคาเรือน
1 บ้านแม่น้ำคู้เก่า 955
2 บ้านหนองมะปริง 432
3 บ้านดอกกราย 4,152
4 บ้านชากมันเทศ 953
5 บ้านแม่น้ำคู้ใหม่ 2,967
6 บ้านพัฒนาผัง 2 711
7 บ้านวังประดู่ 419
  รวม 10,589
  
                   2. ข้อมูลด้านการเกษตร
          ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ปลูกยางพารา สับปะรด ปาล์ม
                   3. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำธรรมชาติ   ประกอบด้วย
-  ลำน้ำ  ลำห้วย  คลอง                     5        สาย
1)  คลองดอกกราย
2)  คลองหนองสนม
3)  คลองน้อย
4)  คลองควายขุดบ่อ
5)  คลองหลังบล็อก

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ประกอบด้วย
ฝายน้ำล้นสาธารณะ       6        แห่ง
1)  ฝายน้ำล้น  ซอย 2  หมู่  3        ปริมาณเก็บกักน้ำ     6,000           ลูกบาศก์เมตร
2)  ฝายน้ำล้น  ซอย 3  หมู่  3        ปริมาณเก็บกักน้ำ     9,000           ลูกบาศก์เมตร
3)  ฝายน้ำล้น  ซอย 4  หมู่  4        ปริมาณเก็บกักน้ำ     9,000           ลูกบาศก์เมตร
4)  ฝายน้ำล้น  มข. หมู่ 4               ปริมาณเก็บกักน้ำ     2,250           ลูกบาศก์เมตร
5)  ฝายน้ำล้น  ซอย 1  หมู่  5        ปริมาณเก็บกักน้ำ        -                ลูกบาศก์เมตร
6)  ฝายน้ำล้น  หมู่ 7                    ปริมาณเก็บกักน้ำ        -                ลูกบาศก์เมตร
สระน้ำสาธารณะ 7        แห่ง
1)  สระน้ำ  หมู่  2 (รพช.)              ปริมาณเก็บกักน้ำ     25,000        ลูกบาศก์เมตร
2)  สระน้ำ  หมู่  7                        ปริมาณเก็บกักน้ำ     41,400        ลูกบาศก์เมตร
3)  สระน้ำ  ซอย 3  หมู่  3            ปริมาณเก็บกักน้ำ       3,600         ลูกบาศก์เมตร
4)  สระน้ำ  ซอย 2  หมู่ 3             ปริมาณเก็บกักน้ำ     43,200        ลูกบาศก์เมตร
5)  สระน้ำ ผัง 1  หมู่  3 (ฝั่งซ้าย)    ปริมาณเก็บกักน้ำ   120,000        ลูกบาศก์เมตร
6)  สระน้ำ ผัง 1  หมู่  3 (ฝั่งขวา)    ปริมาณเก็บกักน้ำ     78,000        ลูกบาศก์เมตร
7)  สระน้ำ หมู่  6                         ปริมาณเก็บกักน้ำ     18,000        ลูกบาศก์เมตร
                  
อ่างเก็บน้ำ        2        แห่ง
 
 1)  อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
 2)  อ่างเก็บน้ำดอกกราย

4. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)    
ฝายน้ำล้นสาธารณะ       6        แห่ง
1)  ฝายน้ำล้น  ซอย 2  หมู่  3        ปริมาณเก็บกักน้ำ     6,000           ลูกบาศก์เมตร
2)  ฝายน้ำล้น  ซอย 3  หมู่  3        ปริมาณเก็บกักน้ำ     9,000           ลูกบาศก์เมตร
3)  ฝายน้ำล้น  ซอย 4  หมู่  4        ปริมาณเก็บกักน้ำ     9,000           ลูกบาศก์เมตร
4)  ฝายน้ำล้น  มข. หมู่ 4               ปริมาณเก็บกักน้ำ     2,250           ลูกบาศก์เมตร
5)  ฝายน้ำล้น  ซอย 1  หมู่  5        ปริมาณเก็บกักน้ำ        -                ลูกบาศก์เมตร
6)  ฝายน้ำล้น  หมู่ 7                    ปริมาณเก็บกักน้ำ        -                ลูกบาศก์เมตร

สระน้ำสาธารณะ 7        แห่ง
1)  สระน้ำ  หมู่  2 (รพช.)              ปริมาณเก็บกักน้ำ     25,000        ลูกบาศก์เมตร
2)  สระน้ำ  หมู่  7                        ปริมาณเก็บกักน้ำ     41,400        ลูกบาศก์เมตร
3)  สระน้ำ  ซอย 3  หมู่  3            ปริมาณเก็บกักน้ำ       3,600         ลูกบาศก์เมตร
4)  สระน้ำ  ซอย 2  หมู่ 3             ปริมาณเก็บกักน้ำ     43,200        ลูกบาศก์เมตร
5)  สระน้ำ ผัง 1  หมู่  3 (ฝั่งซ้าย)    ปริมาณเก็บกักน้ำ   120,000        ลูกบาศก์เมตร
6)  สระน้ำ ผัง 1  หมู่  3 (ฝั่งขวา)    ปริมาณเก็บกักน้ำ     78,000        ลูกบาศก์เมตร
7)  สระน้ำ หมู่  6                         ปริมาณเก็บกักน้ำ     18,000        ลูกบาศก์เมตร

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 การนับถือศาสนา
ประชากรตำบลแม่น้ำคู้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

วัด  6  แห่ง  ได้แก่
-  วัดแม่น้ำคู้           หมู่ที่  1  ตำบลแม่น้ำคู้ 
-  วัดหนองมะปริง    หมู่ที่  2  ตำบลแม่น้ำคู้ 
-  วัดชากมันเทศ     หมู่ที่  4  ตำบลแม่น้ำคู้ 
-  วัดสิทธิสามัคคี    หมู่ที่  5  ตำบลแม่น้ำคู้ 
-  วัดดอกกราย       หมู่ที่  6  ตำบลแม่น้ำคู้ 
-  วัดวังประดู่          หมู่ที่  7  ตำบลแม่น้ำคู้ 

ศาลเจ้า           1 แห่ง ได้แก่
-  ซอยหลังตลาดแม่น้ำคู้ใหม่  หมู่ที่  5  ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประเพณีและงานประจำปี
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
ประเพณีตักบาตรเทโววันออกพรรษา
ประเพณีทำบุญกลางทุ่งบ้านแม่น้ำคู้เก่า,บ้านหนองมะปริง
ประเพณีลอยกระทง
การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ
กลุ่มจักรสาน ผลิตเครื่องจักรสาน

ภาษาถิ่น คือ
 ภาษาระยอง ใช้ในหมู่ 1 บ้านแม่น้ำคู้ และหมู่ 2 บ้านหนองมะปริง ภาษาหลักที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ภาษากลาง
                  
ทรัพยากรธรรมชาติ
1 น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ   ประกอบด้วย
-  ลำน้ำ  ลำห้วย  คลอง                     5        สาย
1)  คลองดอกกราย
2)  คลองหนองสนม
3)  คลองน้อย
4)  คลองควายขุดบ่อ
5)  คลองหลังบล็อก

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ประกอบด้วย
ฝายน้ำล้นสาธารณะ       6        แห่ง
1)  ฝายน้ำล้น  ซอย 2  หมู่  3        ปริมาณเก็บกักน้ำ     6,000           ลูกบาศก์เมตร
2)  ฝายน้ำล้น  ซอย 3  หมู่  3        ปริมาณเก็บกักน้ำ     9,000           ลูกบาศก์เมตร
3)  ฝายน้ำล้น  ซอย 4  หมู่  4        ปริมาณเก็บกักน้ำ     9,000           ลูกบาศก์เมตร
4)  ฝายน้ำล้น  มข. หมู่ 4               ปริมาณเก็บกักน้ำ     2,250           ลูกบาศก์เมตร
5)  ฝายน้ำล้น  ซอย 1  หมู่  5        ปริมาณเก็บกักน้ำ        -                ลูกบาศก์เมตร
6)  ฝายน้ำล้น  หมู่ 7                    ปริมาณเก็บกักน้ำ        -                ลูกบาศก์เมตร
สระน้ำสาธารณะ 7        แห่ง
1)  สระน้ำ  หมู่  2 (รพช.)              ปริมาณเก็บกักน้ำ     25,000        ลูกบาศก์เมตร
2)  สระน้ำ  หมู่  7                        ปริมาณเก็บกักน้ำ     41,400        ลูกบาศก์เมตร
3)  สระน้ำ  ซอย 3  หมู่  3            ปริมาณเก็บกักน้ำ       3,600         ลูกบาศก์เมตร
4)  สระน้ำ  ซอย 2  หมู่ 3             ปริมาณเก็บกักน้ำ     43,200        ลูกบาศก์เมตร
5)  สระน้ำ ผัง 1  หมู่  3 (ฝั่งซ้าย)    ปริมาณเก็บกักน้ำ   120,000        ลูกบาศก์เมตร
6)  สระน้ำ ผัง 1  หมู่  3 (ฝั่งขวา)    ปริมาณเก็บกักน้ำ     78,000        ลูกบาศก์เมตร
7)  สระน้ำ หมู่  6                         ปริมาณเก็บกักน้ำ     18,000        ลูกบาศก์เมตร
                  
อ่างเก็บน้ำ        2        แห่ง
 
1)  อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
 2)  อ่างเก็บน้ำดอกกราย

ป่าไม้
ในพื้นที่ไม่มีป่าไม้ขนาดใหญ่ มีแต่การปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วไป

 ภูเขา
 ไม่มีภูเขาในพื้นที่ เพราะพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้เป็นที่ราบผสมพื้นที่ดอนบางส่วน

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
          ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ำดอกกรายและอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ซึ่งมีน้ำที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติหลักในการหล่อเลี้ยงการดำรงชีวิตของคนในตำบลแม่น้ำคู้เป็นหลัก

            
 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th