เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพทางสังคม    
                   1. การศึกษา
สถานศึกษาในชุมชน  ประกอบด้วย
                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            1        แห่ง
                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่น้ำคู้ใหม่ 
                        - มีเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 128 คน โดยมี นางสาวบรรจง
งามเฉลียว ตำแหน่ง ครู  รักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่น้ำคู้ใหม่
                  โรงเรียนอนุบาล                              1        แห่ง
                  โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้
                        - มีเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 120 คน  โดยมีนางเรืองรอง
สายพรรณ์ ตำแหน่ง ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้

โรงเรียนประถมศึกษา                         4        แห่ง
ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้       หมู่ที่  1  ตำบลแม่น้ำคู้ นายสรพงษ์ จันทร์พรหมณ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 หมู่ที่  4  ตำบลแม่น้ำคู้ นางฉัตรมน อินทศร
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง  8 หมู่ที่  5  ตำบลแม่น้ำคู้ นางบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13 หมู่ที่  6  ตำบลแม่น้ำคู้ นายปกาสิต โภคพลากรณ์

หมายเหตุ  โรงเรียนบ้านหนองมะปริงและโรงเรียนบ้านวังประดู่ ได้ยุบรวม ตามประกาศสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าเกณฑ์

                   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                    1        แห่ง
                   - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 ขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

                  2. สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            2        แห่ง   
                             - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่น้ำคู้                หมู่ที่  5  ตำบลแม่น้ำคู้
                               นางรัติยา  พืชพิสุทธิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่น้ำคู้
                             - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกราย             หมู่ที่  6  ตำบลแม่น้ำคู้
                               นางสาวดวงกมล เครือรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกกราย
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                       1        แห่ง
                             - ร้านแม่น้ำคู้เภสัช  บริเวณตลาดแม่น้ำคู้  ถนนสาย 3191
                             - ร้านนิยมภัณฑ์     บริเวณตลาดแม่น้ำคู้  ถนนสาย 3191
                             - ร้านขายยานกแลฟาร์มาซี บริเวณตลาดแม่น้ำคู้  ถนนสาย 3191
สถานพยาบาลเอกชน                         1        แห่ง
          -  คลินิคแม่น้ำคู้  บริเวณตลาดแม่น้ำคู้  ถนนสาย 3191
                   1. อาชญากรรม
                            -
                    2. ยาเสพติด
                    ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวัง คือ หมู่ 1 บ้านแม่น้ำคู้เก่า หมู่ 3 บ้านดอกกราย หมู่ 5 บ้านแม่น้ำคู้ใหม่
                    3.  การสังคมสงเคราะห์ 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็น “ตำบลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์”
 

ระบบบริการพื้นฐาน
                   1. การคมนาคมขนส่ง
                   การคมนาคม
                   1.1ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3191  หรือถนนมาบข่า  -  ปลวกแดง   จากกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา  ผ่านหมู่ที่  6  หมู่ที่  5  หมู่ที่  3 ตำบลแม่น้ำคู้  เข้าอำเภอปลวกแดง  สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง  4  ช่องทางจราจรตลอดสาย
                   1.2.ถนนสาย แม่น้ำคู้-วัดไร่  จากบริเวณสี่แยกหน้าวัดสิทธิสามัคคี  ถนนสาย  3191  หมู่ที่  5  ไปทางทิศตะวันออก  ผ่าน  หมู่ที่  1  ต่อไปยังหมู่ที่  2  ตำบลแม่น้ำคู้  และตำบลหนองละลอก  อำเภอบ้านค่าย  สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง  2  ช่องทางจราจรตลอดสาย
3.ถนนสาย  22     หรือ  ถนน วังประดู่ - มาบเตย จากบริเวณสี่แยกหน้าวัดสิทธิสามัคคี  ถนนสาย  3191  หมู่ที่  5  ไปทางทิศตะวันตก  ผ่านหมู่ที่  3  หมู่ที่  4  และหมู่ที่  7  ต่อไปยังตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง  สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง  และคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ช่องทางจราจร  เข้าตำบลมาบยางพรเป็นถนนลูกรัง 
ถนนภายในหมู่บ้านทางหลัก  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และถนนลูกรัง
พาหนะที่นิยมใช้  คือ  รถยนต์กระบะและรถจักรยานยนต์
การติดต่อกับอำเภอปลวกแดงใช้ถนนสาย 3191  ระยะทาง  12  กิโลเมตร
การติดต่อกับจังหวัดระยองใช้ถนนสาย 3191 และถนนสุขุมวิท  ระยะทาง  40  กิโลเมตร

                   รถโดยสารประจำทางมี  1 สาย  คือ   สายปลวกแดง  -  ระยอง

                   2. การไฟฟ้า
                   ตำบลแม่น้ำคู้ มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  6,370   ครัวเรือน  
                   3. การประปา
                   ตำบลแม่น้ำคู้ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน ได้แก่
1)  ระบบประปาหมู่บ้าน คลองน้อย  หมู่ 1        ปริมาณเก็บกักน้ำ         10        ลบ.ม.
2)  ระบบประปาหมู่บ้าน เนินกระบก หมู่ 1        ปริมาณเก็บกักน้ำ          10        ลบ.ม.
3)  ระบบประปาหมู่บ้าน วัดแม่น้ำคู้เก่า หมู่ 1    ปริมาณเก็บกักน้ำ          20        ลบ.ม.
4)  ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคุณสุข หมู่ 2        ปริมาณเก็บกักน้ำ          10        ลบ.ม.
5)  ระบบประปาหมู่บ้าน รพช. หมู่ 2                 ปริมาณเก็บกักน้ำ          20        ลบ.ม.
6)  ระบบประปาหมู่บ้าน ผัง 1 หมู่ 3                 ปริมาณเก็บกักน้ำ          30        ลบ.ม.
7)  ระบบประปาหมู่บ้าน ซอย 4 หมู่ 4               ปริมาณเก็บกักน้ำ         10        ลบ.ม.
8)  ระบบประปาหมู่บ้าน ซอย 5 หมู่ 4               ปริมาณเก็บกักน้ำ         10        ลบ.ม.
9)  ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5                         ปริมาณเก็บกักน้ำ          30        ลบ.ม.
10) ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5  (ขนาดใหญ่มาก) ปริมาณเก็บกักน้ำ       30        ลบ.ม.
11)  ระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดิน หมู่ 6           ปริมาณเก็บกักน้ำ            30        ลบ.ม.
12)  ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพักครู หมู่ 7      ปริมาณเก็บกักน้ำ           10        ลบ.ม.
13)  ระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดิน หมู่ 7           ปริมาณเก็บกักน้ำ            10        ลบ.ม.
14)  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ 7                   ปริมาณเก็บกักน้ำ            10        ลบ.ม.

               4.โทรศัพท์
                   ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ และมีโทรศัพท์ประจำบ้านเกือบทุกครัวเรือน

                5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
          ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ห่างจากตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประมาณ 7 กิโลเมตร
          มีบริการไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่บ้านภัทรโฮม หมู่ 5 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th