ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
1          สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
               1. ด้านกายภาพ
                   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
                   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้อยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่  เลขที่ 789 หมู่ที่ 3 ถนนอ่างหนองหลาไหล-เขาน้อย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  มีเนื้อที่  112.23  ตารางกิโลเมตร หรือ  70,197  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
ทิศเหนือ          ติดกับตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ทิศใต้              ติดกับตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา  และ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก    ติดกับตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
                       ติดกับตำบลหนองบัว อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

                   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
                         ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มผสมกับที่ดอน
                   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
                         ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น มีสามฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน
                   1.4 ลักษณะของดิน
                         ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีลักษณะของดิน เป็นดินร่วน ซึ่งเหมาะกับการเพาะปลูกพืชการเกษตร พืชไร่ พืชสวนทุกชนิด
                   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
                         ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น คลองดอกกราย คลองน้อย คลองควายขุดบ่อ และมีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ 2 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
                   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้      
                         ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ที่จัดเป็นส่วนของป่าไม้ไม่มาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา สับปะรด และปาล์ม มีพืชสวนบางเล็กน้อย เช่น สวนเงาะ สวนมังคุด สวนทุเรียน
              
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
                   2.1 เขตการปกครอง ตำบลแม่น้ำคู้  ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน  7  หมู่  เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่บ้าน  7  หมู่  ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่
การปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10  พ.ศ. 2542  (การปกครองท้องที่)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
1 บ้านแม่น้ำคู้เก่า 1. นายสมคิด  ชัยพฤกษ์  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
2. นายพงศธร ทองโทน   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
3. นายสหวรกิจ รัตนวิจิตรศิลป์   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
2 บ้านหนองมะปริง 1. นายมนัส  ใจภักดี  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
2. นายอำพล โคนาบาล   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
3. นายตระกูล ประกอบสุข   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
3 บ้านดอกกราย 1. นายสุชาติ จอกแก้ว  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
2. นายหัสชัย บัวภิบาล   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
3. นายมานพ จันทร์กระจ่าง   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
4 บ้านชากมันเทศ 1. นางสุวลีย์  พ่วงความสุข ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
2. นางนันทพัฒน์ พ่วงความสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
3. นายสำเภา สุขวิลัย  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
5 บ้านแม่น้ำคู้ใหม่ 1. นายนพพร หลำเจริญ  ตำแหน่ง กำนันตำบลแม่น้ำคู้
2. นายอิทธิพล หลำเจริญ   ตำแหน่ง ผู้ช่วยกำนันตำบลแม่น้ำคู้
3. นายบุญรอด ลิ้มวัฒนะ   ตำแหน่ง ผู้ช่วยกำนันตำบลแม่น้ำคู้
4.นายพรเทพ  รุ่งเรือง ตำแหน่ง สารวัตรกำนัน
6 บ้านพัฒนาผัง 2 1. นางพรนภัส ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
2. นางแหวน  พันธุ์กุหลาบ   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
3. นายคณิต เจริญค้า  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
7 บ้านวังประดู่ 1. นายประดิษฐ์  เกิดเรียน   ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
2. นายบุญธรรม รูปแก้ว   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
3. นายปรัชญา  จันทร์เหม  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
 
               2.2 การเลือกตั้ง
                   การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 7 หมู่บ้าน รวมเป็น 14 คน
               
               3. ประชากร
                   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
                      
ที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1 บ้านแม่น้ำคู้เก่า 1,007 1,049 2,056
2 บ้านหนองมะปริง 455 483 938
3 บ้านดอกกราย 1,937 1,884 3,821
4 บ้านชากมันเทศ 561 608 1,169
5 บ้านแม่น้ำคู้ใหม่ 1,182 1,138 2,320
6 บ้านพัฒนาผัง 2 505 528 1,033
7 บ้านวังประดู่ 370 340 710
รวมประชากรตำบลแม่น้ำคู้ 6,017 6,030 12,047

*** ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563***

                

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th